Usluge za javni sektor

JPP-TIM pruža ekspertsku pomoć javnom sektoru u poslovima pripreme i realizacije javno-privatnog partnerstva.

JPP su složeni procesi koji zahtevaju timski rad više usko specijalizovanih stručnjaka iz najrazličitijih oblasti, u zavisnosti od pojedinačnog projekta. Takva ekspertiza ne postoji na jednom mestu u javnom sektoru, bilo da je predlagač JPP javno preduzeće, jedinica lokalne samouprave, pokrajinski sekretarijat, republičko ministarstvo, ili sama Vlada RS.

Cilj JPP sa gledišta javnog sektora kao partnera u projektu, jeste brža, bolja, efikasnija i jeftinija realizacija infrastrukturnog ulaganja za koje nema dovoljno novca u budžetu.

JPP-TIM pruža ekspertizu u projektnom ciklusu JPP:

Naše usluge:

Identifikacija projekta (definisanje projekta, procena JPP opcije, dostupnost projekta, alokacija rizika, bankabilnost, analiza vrednosti za novac);

Priprema predloga projekta JPP (proračun VfM i PSC, izrada biznis plana, studije opravdanosti i izvodljivosti, finansijske konstrukcije, matrice rizika, uticaja na okolinu);

Priprema projekta JPP (projektni tim, projektni plan i vremenski raspored);

Predtenderska faza (izrada dodatnih studija, detaljni nacrt modela JPP, odabir nabavke, definisanje kriterijuma za odabir ponuda, izrada nacrta Ugovora o JPP);

Tenderski postupak (izrada tenderske dokumentacije i sprovođenje tendera);

Potpisivanje svih ugovora o JPP.

Kontaktirajte nas

Tu smo da razrešimo
sve moguće dileme

Ili nas pozovite na broj telefona:

+381 64 8116 400