Mr Nedeljko Ćurić

POSLODAVCI I POZICIJE:
DDOR Novi Sad – Šef službe za procenu i likvidaciju šteta
Regionalna privredna komora Zrenjanin – konsultant
Evropska agencija za rekonstrukciju – SLAP menadžer
Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i međunarodnu saradnju – samostalni stručni saradnik
SKGO – SLAP menadžer

POSLOVNO ISKUSTVO I VEŠTINE:
Sadašnja pozicija i poslovi:
Rukovodilac razvoja informacionog sistema SLAP za ocenu infrastrukturnih projekata svih opština u Srbiji.
Ocena i vrednovanje opštinskih infrastrukturnih projekata u Srbiji i definisanje preporuka opštinama za poboljšanje projektne dokumentacije u ekonomskom i tehničkom smislu.
Pomoć Vladi Republike Srbije pri programiranju EU fondova kroz IPA (Instrument for Pre Accession) sistem donatorske pomoći EU.
Zajednički rad sa Ministarstvima: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo energetike, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, drugi (npr. Eko fond).

Prethodne pozicije i poslovi:
Samostalni stručni saradnik u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalnu i međunarodnu saradnju Izvršnog veća AP Vojvodine.
Stalna pomoć jedinicama lokalnih samouprava u planiranju projekata prema nacionalnim, regionalnim i lokalnim sektorskim strategijama i politikama.
Javnost planiranja projekata putem promocije upotrebe i dogradnje SLAP informacionog sistema za ocenu i vrednovanje velikih infrastrukturnih projekata svih opština u Srbiji. Pomoć opštinama za izradu projekata i pomoć resornim Ministarstvima za programiranje IPA2.
Izrada ekonomske i finansijske analize studije izvodljivosti u slučajevima planiranja fondova tj. domaćih i stranih budžetskih sredstava domaćih i stranih (po našem EU zakonodavstvu) za potrebe razvoja opštinskih/međuopštinskih infrastrukturnih projekata (kod projekata regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom, prečišćavanja otpadnih voda, vodosnabdevanja), kao i za potrebe finansiranja od strane banaka – bankable projects.
Pomoć investitorima kod pregovaranja sa donatorima i kod drugih izvora finansiranja.
Izrada poslovnog plana (tj. ekonomske i finansijske analize) za potrebe javno-privatnog partnerstva.
Predstavnik SKGO u Radnoj grupi za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite pri Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima (tri sastanka u 2016.). Rezultat je usvojena lista od 234 lokalna projekta (jesen 2016.).
Menadžer tromesečnog projekta priključenja opštine Bogatić Regionalnom centru za upravljanje čvrstim otpadom „Srem-Mačva” (jesen 2015.)
Tehnička pomoć jedinicama lokalnih samouprava za izradu programskog budžeta, počev od 2015. godine
Monitoring EU grantova u okviru EU funded Exchange 4 programa i to: projekat Upravljanja imovinom u Beočinu i Novom Sadu (2014-2015) i u okviru RSEDP projekta (EU funded Regional Socio Economic Development Programme), u periodu 2003-2006, kao menadžer kancelarije za Banat, upravljao EU fondom od 1,500,000€ (14 projekata). Ostvario koordinaciju (eng. matching funds) sa USAID fondom (memorandum o saradnji potpisan aprila 2004.) i Fondom APV, (Garancijski fond APV, potpisan memoradnum o saradnji, maj 2005.)
Menadžer projekta „eObuka Lokalni ekonomski razvoj – sektorski pristup ka industrijskom oporavku i kreiranju radnih mesta“ (u okviru USAID projekta održivog lokalnog razvoja), SKGO, februar–maj 2016.
Popunjavanje konkursne dokumentacija za konkurisanje kod EU fondova (npr. konkursi prekogranične saradnje, Dunavska strategija) i drugih donatora (npr. Fond za inovativnu delatnost) za neprofitne i profitne institucije.

13 godina radnog iskustva u osiguravajućim kompanijama:
Prvih deset godina radnog staža (1989–1999) radio kao koordinator i programer u DDOR-u Glavna filijala Zrenjanin. Autor kompjuterskog programa (1990) koji je automatizovao pribavljanje imovinskih osiguranja, čime je tadašnji manuelni rad na izradi imovinskih polisa sa 30 sveden na 5 minuta. Na osnovu tog programa, autor stručnog rada “Softver za određivanje rizika u osiguravajućim kompanijama”, koji je 1997. godine objavljen na stručnom skupu za operaciona istraživanja (SYMOPIS).
Naredne tri godine šef službe za procenu i likvidaciju šteta u Dunav grupa – Dunav osiguranje – Glavna filijala osiguranje Zrenjanin. U stručnom timu od pet ljudi koji je organizaciono uspostavio i otvorio filijalu u Zrenjaninu.
Kandidat za predsednika Regionalne privredne komore Zrenjanin, maja 2008. godine.

SPECIJALISTIČKE VEŠTINE:
– Mikro i makro ekonomsko planiranje, izrada studije izvodljivosti, analiza društveno-ekonomskih troškova i koristi investicionog projekta.
– Deset godina rada (1990-2001) na poslovima procene vrednosti kapitala za Ovlašćenog procenjivača „Servo Mihalj – inženjering“, Zrenjanin.
– Samostalna izrada biznis planova.
– Izračunavanje zakonske zatezne kamate.
– Mikro i mezo (regionalno) planiranje razvoja.
Analiza i preporuke opštinama za infrastrukturne projekte,
– Dobre menadžerske, konsultantske sposobnosti i administrativno iskustvo.
– Iskustvo u biznis planiranju i finansijskim analizama, što pomaže u procesu prikupljanja podataka za uspešno strateško planiranje i definisanje makro ekonomskih indikatora.
Računonovodstveno izveštavanje menadžmenta.
– Tri godine rada na poslovima regionalnog društveno-ekonomskog razvoja u okviru programa Delegacije Evropske unije u Srbiji „Regionalni društveno ekonomski razvoj u Srbiji (Regional Socio-Economic Development Programme – RSEDP), na mestu glavnog koordinatora i šefa kancelarije za Banat za period 2003-2006. Osnovi rezultati su dva strateška dokumenta izgrađena na bazi potpunog partnerstva svih ključnih aktera društveno-ekonomskog razvoja Banata (svih 19 opština, 3 regionalne privredne komore, 3 kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje, NVO, itd. Ukupno preko 200 ljudi je radilo godinu dana na izradi dokumenata: Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata 2005-2007 i Operativni program. Ova dva dokumenta su služila za raspodelu novca iz Fonda za društveno-ekonomski razvoj Banata koji je bio formiran u okviru RSEDP programa u iznosu od 1.500.000€. U toku strateškog planiranja, ostvarena je saradnja sa ADF-om i Garancijskim fondom AP Vojvodine u smislu sufinansiranja i efikasnijeg i efektivnijeg korišćenja novca.
– Dve godine rada u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin na poslovima podsticanja preduzetništva i međunarodnih ekonomskih odnosa.

Iskustvo na projektima:
2014, Stručni saradnik na projektu “NO-ble ideas” u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije (www.nobleideas.eu) za izradu biznis planova za inovatore, početnike. (Service contract with DTI – 2013/SEE/D/0335/1.3/X-TD04, within the Project ’’ NO-BLE Ideas – Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector). Rezultat: tri poslovna plana za inovativne start-up preduzetnike.

2012, Stručni saradnik na projektu „Vojvođanski metal klaster-VMC“ www.vmc.rs, za oblast: Izrada biznis planova i finansijski menadžment za preduzetnike-članice klastera. Rezultat: urađena dva poslovna plana, ukupna vrednost investicije 500,000€.

2011, Član komisije za ocenu prispelih prijava na javni konkurs Fonda za zaštitu životne sredine (jesen 2011). Rezultat: korišćenjem SLAP IS smanjeno vreme i troškovi za ocenu prispelih prijava na konkurs za 50%.

2010, Stručni saradnik na projektu SEPA (2010-2012) – Održive i opremljene proizvodne oblasti, finansiran od strane EU uz učešće partnera iz šest zemalja Evrope), na poslovima izrade studije izvodljivosti za SEPA zonu opštine Temerin. Rezultat: urađena studija izvodljivosti.

2010, Stručni saradnik opštine Temerin na projektu FIT4SMEs” (http://www.fit4smes.net/) – Mogućnosti finansiranja razvoja malih i srednjih preduzeća – jačanje kapaciteta institucija za razvoj preduzetništva u zemljama Evrope koje nisu članice EU. Angažovan na poslovima prikupljanja podataka o izvorima finansiranja za sektor MSP (mala i srednja preduzeća) u Srbiji. Rezultat: mapiranje izvora finansiranja za MSP.

2008, Ugovor sa Centrom za ekonomska strateška istraživanja (CESS) Novi Sad, osnovanom od strane Izvršnog veća AP Vojvodine, kao stručni saradnik na izradi plana kapitalnih investicija za opštinu Senta.

2007, ugovor sa Centrom za ekonomska strateška istraživanja (CESS), Novi Sad, osnovanom od strane Izvršnog Veća AP Vojvodine – stručni saradnik na izradi Strategije razvoja opštine Žitište (operativnog programa društveno-ekonomskog razvoja opštine Žitište).

2007, Ugovor sa Republičkim zavodom za razvoj, Beograd – stručni saradnik na izradi Strategije opštinskog društveno-ekonomskog razvoja opštine Mali Iđoš.

2003–2006, Projekat finansiran od EU kojem upravlja Evropska agencija za rekonstrukciju: Regionalni društveno-ekonomski razvoj u Srbiji (RSEDP), na mestu – lokalni koordinator za Banat. Tehnička pomoć kod izrade strateških razvojnih dokumenata za Banat: “Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata 2005-2007” (www.rsedp.org), operativnog programa i pojedinačnih projekata a po preporukama Evropske komisije. Menadžer Fonda za regionalni društveno-ekonomski razvoj Banata u iznosu od 1.500.000€.

2001, Projekat “Strategija razvoja Srednje-banatskog okruga 2002.”, iniciran od strane Vlade Republike Srbije početkom 2002. godine. Pozicija – ključni ekspert ispred Regionalne privredne komore Zrenjanin.

2001 – do danas: Izrada biznis planova za konkurisanje kod: Fonda za razvoj RS, Fonda za razvoj APV, Fonda za inovacionu delatnost. Najznačajniji su:
– “Euroteh gas” d.o.o. Zrenjanin – kompanija za proizvodnju sistema za grejanje na osnovu gasa i alternativnih izvora energije. Konsultant kod konkurisanja za finansiranje od strane EU komisije u internacionalnom projektu 2003. godine od 80,000€.
– “ELEKTROINVEST”, Zrenjanin – elektro industrija, biznis plan za proširenje postojećeg obima proizvodnje u iznosu od 1,000,000€.
Izrada 15 biznis planova za konkurisanje kod Fonda za razvoj AP Vovodine.
Konsultant Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva ”Banat”.
Samostalni konsultant kod formulisanja projektne prijave za Nacionalni investicioni plan.
Koordinacija aktivnosti sa donatorima: (USAID-MEGA Programme), Nacionalnim investicionim planom, Stručnim timom za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva pri kancelariji premijera Vlade Republike Srbije, stručnim timom za programiranje EU fondova za naredni period (IPA – Instrument for Pre Accession) pri kancelariji premijera Vlade Republike Srbije.
Zajednički rad sa rukovodstvom i Upravnim odborom Garancijskog fonda AP Vojvodine na formulisanju konkursa za podsticanje razvoje ženskog preduzetništva, novembar 2006.

– Od 1992–2002 konsultant ovlašćenog procenjivača kapitala ”Servo Mihalj – inženjering” iz Zrenjanina na poslovima procene vrednosti kapitala za sledeća preduzeća sa teritorije Banata (najvažnija):
“BEGEJ” brodogradilište, Zrenjanin (300 zaposlenih)
“BEK” mesna industrija, Zrenjanin (300 zaposlenih)
“POBEDA” zemljoradnička zadruga, Boka (200 zaposlenih)
“PANONIJA” farma svinja, Sečanj (150 zaposlenih)
“SOKOLAC” poljoprivredno preduzeće, Novi Bečej (150 zaposlenih)
“YUKO”, farma kokošaka, Žitište (200 zaposlenih)
“AGROŽIV”, mesna industrija, Pančevo (350 zaposlenih)
“RIBNJAK” d.o.o., Sutjeska (150 zaposlenih)